SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT - B
(sols text, per imprimir)

La Doble Trinitat. Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). Natonal Gallery (Londres)Heu pensat seriosament que la nostra vida cristiana comença en el nom de la Santíssima Trinitat?

El sacerdot ens va batejar en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant, pronunciant aquestes paraules quan tirava l’aigua baptismal sobre el nostre cap. I complint el manament que Jesús va donar als Apòstols i que hem escoltat en l’evangeli del dia d’avui: Déu m’ha donat tota potestat al cel i a la terra. Aneu i convertiu tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyar-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo estaré en vosaltres fins a la fi del món (Mt 28, 18-20).

El prefaci de la missa d’avui ens explica el que és el misteri de la Santíssima Trinitat en aquestes paraules :Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies.

A Vós que en el vostre Unigènit i l’Esperit Sant sou un sol Déu, un sol Senyor, no una sola persona, sinó tres en una sola substància..

Per això tot el que creiem de la vostra glòria, perquè vós ho heu revelat, ho creiem igualment tant del vostre Fill com de l’Esperit Sant. Així tot confessant- vos Déu veritable i etern, adorem al mateix temps, la vostra essència, única, les persones, distintes  i la seva idèntica majestat.

El catecisme de l’Església catòlica ens diu: El misteri de la santíssima Trinitat és el misteri central de la fe i de la vida cristiana. És el misteri de Déu en ell mateix.. Per tant, és la font de tots els altres misteris de la fe, la llum que els il·lumina .És l’ensenyament més  fonamental i essencial en la jerarquia de les veritats de la fe.( C. E. C.234).

Jesús ens ha revelat el misteri de la Santíssima Trinitat, que sent tres persones iguals i distintes no són tres déus, sinó un sol Déu.

Quan diem que la Santíssima Trinitat és un misteri entenem que ho creiem per l’autoritat divina de Jesús i que malgrat la seva revelació continua essent un misteri impenetrable. Diu sant Agustí: Si l’has comprés, no és Déu (Serm, 52,6,16).

La Trinitat és un misteri en sentit estricte. L’home creat no està preparat per penetrar-hi. Recordo que una noia parlant del misteri i del coneixement de Déu em deia que si ella pogués entendre totes les coses de Déu ja no seria criatura sinó que seria déu, perquè la seva intel·ligència seria infinita.

Misteri que ens fa captar la petitesa de la nostra condició humana, comparada en la immensa Grandesa de Deu

Déu ha deixat traces del seu misteri en les obres de la creació i en la revelació de l’Antic Testament. Però la intimitat de Déu, en el seu ésser com a Trinitat santa és un misteri inaccessible per a la intel·ligència humana abandonada a les seves forces

En l’Antic Testament Déu va revelar als homes la seva Unitat.. Hi ha un sol Déu, creador i Senyor de totes les coses creades. Déu va dir a Moisès: Jo sóc el que sóc. (Ex 3, 14).

Alberto Durero. Adoració de la Santíssima Trinitat.Després, en la plenitud del temps, Jesús, el Fill de Deu, amb pedagogia incomparable, revela que en Déu hi ha tres persones, iguals i distintes que nosaltres en diem la Santíssima Trinitat.

Jesús parla moltes vegades del Pare i tota la seva vida es refereix al Pare.

Quan Jesús, a l’edat de dotze anys es va quedar al Temple de Jerusalem la resposta que dona quan el varen trobar va ser aquesta. No sabíeu que jo em dec a les coses que són del meu Pare ( Lc 2,49).

Escriu l’evangelista Joan citant al mateix Jesucrist aquestes paraules. He sortit del Pare i he vingut al món, i ara deixo el món i me’n torno al Pare. (Jo 16,28) Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill perquè el teu Fill et glorifiqui. (Jo 1,1) i sant Lluc diu de Jesús referint-se a la voluntat del Pare. No es faci la meva voluntat sinó la vostra (Lc 22,42).

El jueus volien matar Jesús perquè afirmava que Déu era el seu Pare i es feia igual a Déu (Jo 5,18).

També Jesús parla moltes vegades de l’Esperit Sant. A l’últim sopar, Jesús diu als apòstols aquestes paraules referint-se a l’Esperit Sant: Jo pregaré al Pare que us donarà un altre Defensor, perquè es quedi amb vosaltres per sempre.. Ell és l’Esperit  de veritat Jo14,1617)..

Anècdota

Recordo que una vegada van trucar a la meva porta uns testimonis de Jehovà i preguntant-los si havien estat batejats a l’Església Catòlica em van respondre que sí. Llavors, els vaig preguntar el per que l’havien abandonat, i ells em respongueren perquè l’Església Catòlica ensenya coses que no estan a la Bíblia, com per exemple, la Trinitat. Jo els vaig  citar les paraules de l’evangeli d’avui dient que Jesús parla clarament del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, que és la Trinitat, i que això es troba a l’evangeli. Ells no saberen  que respondre i varen marxar

Per acabar recordem que Jesús igual al Pare i a l’Esperit Sant ens l’ha donat Maria, la seva mare i nosaltres el podem rebre en la sagrada comunió.

Que passeu un bon diumenge.

__________________

pregÀries

Adorem i glorifiquenm, plens de joia, el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, tot dient:

Gloria al Pare, i al Fill i a l'Esperit Sant.

Pare sant, doneu-nos l'Esperit Sant que ens ensenyi a pregar com  cal, ja que no en sabem,

— que ajudi la nostra debilitat i pregui per nosaltres com vos voleu.

Fill de Déu, que vau pregar el Pare que donés  l'Es­perit de la veritat a la vostra Església,

— feu que es quedi sempre amb nosaltres.

Veniu,   Esperit   Sant,   comuniqueu-nos   els   vostres fruits:   l'amor,  el  goig,  la  pau,  la paciencia,  la bondat,

— la fidelitat, la mansuetud, la fe, la modestia, la sobrietat i la castedat.

Pare totpoderós, que enviàreu als nostres cors l'Es­perit del vostre Fill, que hi crida: Abbá, Pare,

— feu-nos dócils al mateix Esperit perqué siguem hereus vostres i cohereus amb Jesucrist.

Oh Crist, que ens enviàreu l'Esperit Sant que procedeix del Pare perqué donés testimoniatge de vós,

--- concediu-nos que siguem també nosaltres testimonis de vós davant els homes.