Noces de plata, or sacerdotals
(sols text, per imprimir)

Ens hem reunit per celebrar les noces de plata, or, del nostre benvolgut Mn.............. i.............

Nosaltres ens volem ajuntar a la seva joia per celebrar els vint-i-cinc anys, cinquanta de sacerdot i felicitar-lo per la seva fidelitat a Jesucrist i al seu ministeri sacerdotal.  

La figura de Jesucrist sacerdot treta de la carta als Hebreus,(5,1‑10),on hi trobem les notes característiques del sacerdoci de Jesucrist i també les nostres com a sacerdots, ja que Jesucrist és l'únic vertader sacerdot.  

Tot repassant la sagrada escriptura no he trobat  un passatge on Jesús es presentés com a sacerdot . Es presenta com a mestre, senyor, jutge, amic, etc, però mai com a sacerdot, sens dubte per les circumstàncies que l'envoltaven, malgrat que les seves accions eren  accions sacerdotals.

Jesús sacerdot en la carta als hebreus

L'autor de la carta als Hebreus afirma categòricament que Jesús és gran sacerdot i un  sacerdot perfecte proclamat per Déu, gran sacerdot segons l'ordre de Melquisedec (He 5,.10), i  que en Ell es realitzen les condicions essencials, que constitueixen el gran Pontífex.  

Què és un sacerdot?  

Per poder arribar  a aquesta afirmació cal saber abans que és un  sacerdot. No busqueu una definició complerta del sacerdoci sinó solament els distintius essencials de tot sacerdot que podem resumir en quatre: 

- És escollit entre els homes per tal que pugui ser un veritable mediador;

- En nom d'ells està investit d'una missió davant Déu;

- Té l'encàrrec d'oferir sacrificis i expiacions:

- Es designat i acceptat per Déu en l'exercici de la seva missió.

Qualitats del sacerdot:

El sacerdot ha de tenir dues qualitats:

1ª. Ha de poder compadir‑se de les flaqueses dels homes,

2ª. Ha d’ésser cridat al seu ofici pel mateix Déu.

Totes aquestes notes característiques del sacerdot les trobem en Jesucrist en grau superlatiu, ja que Jesucrist és sacerdot en tant que Déu, víctima en tant com home i en tant com a Déu. Home mitjancer perfecte.  

Exemple

Recordo que en un sermó de Primera Missa el predicador deia que el sacerdoci de Jesucrist es pot comparar a la substància i el nostre sacerdoci a l'accident, i treia la conclusió que el nostre sacerdoci no es pot sostenir sense el sacerdoci de Jesucrist, com l'accident sense la substància.  

Reflexió

Heus aquí, les principals característiques del sacerdoci, encara que no d'una manera exhaustiva. Si no comprenem el sacerdoci de Jesucrist no el podrem actualitzar ja que aquesta és la nostra missió, que un dia, fa anys, rebérem del nostre Bisbe.  

Com actualitzem nosaltres el sacerdoci de Jesucrist?

Exercint la potestat sobre el cos real de Jesucrist, posant-lo present sobre l'altar  i oferint-lo per mans del mateix Jesucrist, com a víctima infinitament agradable, a la divina majestat.

Quan el sacerdot posa a Jesucrist sobre l'altar ho fa en representació de Jesucrist i en representació de l'Església, in persona Christi et in persona Ecclesiae, com ens ensenya l'encíclica Mediadtor Dei i el Concili Vaticà segon.

En el  moment de la consagració diu: "Aquest és el meu cos ... aquesta és la meva sang", referint-se al cos i sang de Jesucrist. Fàcilment veiem que actua en nom de Jesús.

El mateix sacerdot quan celebra el culte és una realitat sacramental representativa, en un pla visible, d'una realitat espiritual.  

Experiència del sacerdot

Mn................. durant aquests anys de sacerdot heu dit moltes misses i per tant heu posat sobre l'altar a Jesucrist moltes vegades.

A més a més d' aquesta potestat sobre el cos real de Jesucrist també tenim una potestat sobre el seu cos místic, que són el membres de l'Església.

  El sacerdot és el dispensador dels misteris de Déu (1 Cor 4,1) i essent nosaltres ministres de quasi tots els sagraments, que són els canals per on corre la gràcia del Redemptor, en benefici dels homes, som dispensadors dels seus misteris.  

En néixer un infant és presentat al temple per rebre la gràcia baptismal i fer-lo fill de Déu, temple de l'Esperit Sant i membre de l'Església. El sacerdot és el ministre ordinari d'aquest sagrament.

També segurament alguns de nosaltres hem administrat el sagrament de la confirmació, alguna vegada, com a ministres extraordinaris i aquell cristià l'hem fet soldat de Jesucrist. I ja no parlem dels milers d'infants que han rebut el pa eucarístic de les nostres mans, i quants milers de cristians hem reconciliat amb Déu en el sagrament de la Penitència i hem acompanyat en els últims moments a morir santament, i hem resat pel seu etern descans. Moltes vegades  hem beneit i hem representat a l'Església quan els nuvis davant de l'altar s'han promès fidelitat i amor per tota la seva vida.

El que acabo de dir, més o menys són coses comptables, però moltes altres són les missions del sacerdot, com defensor de la veritat, predicador de la justícia social i de la pau, conseller,  etc, etc, que són incomptables. Moltes són les persones que han escoltat una paraula de reconciliació, de pau i d’amor sortida dels nostres llavis com a sacerdots.

Per acabar permeteu-me que reprodueixi les paraules que el Bisbe va dir-nos en  consagrar-nos sacerdots:

"Us preguem, Pare Omnipotent, que concediu a aquests servents vostres la dignitat del Presbiterat ; aviveu en el seu cor l'esperit de santedat, perquè compleixin dignament amb el sacerdoci que de Vós, oh Déu, reben i amb l'exemple de la seva vida siguin una reprensió tàcita del mals costums.

Siguin diligents cooperadors del nostre ministeri, brilli en ells el resplendor de tota justícia, per a que, donant bon compte de l'administració confiada a ells, aconsegueixin el premi de la benaurança eterna. " Del Ritual de l'ordenació de preveres.  

(Si es veu convenient es pot fer un petit resum de la vida del sacerdot que celebra les seves noces: Ressaltar alguna virtut o qualitat, serveis que ha desenrotllat, on ha exercit el seu ministeri etc. )

(Acabar en una expressiva felicitació personal i de la comunitat que l’acompanya en un dia tan assenyalat.)

..........................de.....................de 2....